59°12´26.417N 18°21´30.186Ö

Medlem

MEDLEMSANSÖKAN

Att vara medlem i NBK

Intresset för att ha båt i vårt vackra skärgård bara ökar och vi tar löpande in nya medlemmar i föreningen. Alla är välkomna att ansöka om medlemsskap hos oss och det är inget krav att du har en båt för att vara med.

Det är båtklubbens styrelse som antar nya medlemmar
Innan du skickar in en ansökan vill vi att du sätter dig in i vad det innebär att vara medlem i Noretvikens Båtklubb och vad som förväntas av våra medlemmar.
För att bli medlem betalar man en inträdesavgift. För juniorer under 18 år är såväl inträdesavgift som medlemsavgift lägre än för vuxna.

Läs mer om samtliga avgifter här:

 • Ingen marina
  NBK är ingen marina; verksamheten bygger helt på vårt eget arbete. Det innebär att vi själva sköter om vår hamnanläggning med allt vad det innebär av förbättringar, reparationer och städning.
 • Upptagning och sjösättning
  Vid upptagning och sjösättning hjälps vi åt tills det att alla båtar är omhändertagna och vi turas om att och gå vakt i vår fina hamn.
 • Föreningsarbete
  Till detta kommer även normalt föreningsarbete med olika funktionärsuppdrag, klubbadministration, klubbmöten med mera. Här finns inga tjänster att köpa och alla medlemmar ska i enlighet med föreningens stadgar, ordningsregler och det kontrakt som upprättas med respektive medlem, delta i arbetet. Men arbetet ger också resultat; vi har en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro.
 • NBK:are är miljövänner
  Noretvikens båtklubb ska värna om en god miljö står det i den allra första meningen i föreningens stadgar.

Ansökan för dig som är över 18 år

Ansökan om medlemskap i NBK görs via Svenska Båtunionens system BAS, se länk nedan.

NBK är en ideell båtklubb och med medlemskapet följer rättigheter och skyldigheter. Man följer klubbens regler, man hjälper varandra och man visar hänsyn till alla i sin omgivning. Man har rätt att mot depositionsavgift kvittera ut en, eller högst två, klubbnycklar. Nyckeln går till övre bommen samt bod med lastkärror och klubbstugan. Låsen skall sättas tillbaka låsta direkt efter varje in- eller utpassering. Medlem har rätt att fritt använda sjösättningsrampen och mastkranen.

Båtägaren skall själv kontrollera och uppdatera sina medlems-, båt- och försäkringsuppgifter i BAS, bla. för att säkerställa att klubben har tillgång till rätt mailadress då viktig information samt fakturor skickas till denna. Ev. ny båt måste innan registrering i BAS också innan förtöjning på bryggplats sker, godkännas av styrelsen genom kontakt med bryggplats- och köansvarig via den gemensamma e-postlådan styrelsen(at)noretviken.se

OM MEDLEMSKAPET

Båtklubben tar inte ansvar för skador på person eller egendom som uppstår på klubbens område utan det är medlemmen som har fulla ansvaret. Medlems båt ska vara minst brand- och ansvarsförsäkrad och försäkringsnummer samt försäkringsbolag skall hållas uppdaterat i medlemmens båtkort i BAS. NBK har försäkring för klubbens egendom samt ansvarsförsäkring för gemensamma aktiviteter som tex sjösättning och torrsättning. Det är dock den enskilde medlemmens försäkring som gäller i första hand.

På båtklubbens område, såväl på bryggor och på båtar på land skall det vara TYST efter klockan 22.00 av hänsyn till grannar i omgivande bebyggelse. Tänk på att ljud transporteras alltför väl över vatten!

Det är förbjudet att bada innanför piren och från båtbryggorna eller båtarna.

Smutsiga arbeten på egen båt får inte gå ut över båtgrannen.

Bryggplats skall nyttjas av medlem varje säsong. Bryggplatsen får ej stå tom, ej lånas ut eller hyras ut utan då skall hamnkapten och platsansvarig meddelas via styrelsen(at)noretviken.se.

Bryggplatsen måste vara tagen i besittning, dvs. den ägda registrerade båten måste vara förtöjd på bryggplatsen, av medlem senast den 31 maj. Medlem som av synnerliga skäl ej hinner göra detta skall kontakta hamnkaptenen i så god tid som möjligt men senast den 31 maj för att träffa en särskild överenskommelse. Är inte bryggplatsen tagen i besittning av medlem enligt ovan och hamnkaptenen inte underrättats kan klubben återta platsen och återbetala brygglånet. Medlem kan därvid välja att ställa sig i kön tt vid behov för att åter få en bryggplats och befintliga medlemmar har prioritet i kön före icke medlemmar. Denna möjlighet ges under max tre år, räknat från 1:a januari året efter att bryggplatsen återlämnats, under förutsättning av fortsatt medlemskap.

För att nyttja bryggorna så optimalt som möjligt kan båtägare tilldelas olika platser från år till år, dvs man ”äger” inte sin båtplats utan nyttjar den som man blir tilldelad. Det är hamnkaptens och styrelsens ansvar att se till att så många båtplatser är fyllda och då kan förflyttningar behövas göras (”rätt båt på rätt plats”).

Sommarplatser aviseras ca 2 veckor efter sjösättningen som sker i början på maj. Betalda platsavgifter återbetalas ej även om platsen ej nyttjats. Jollar på land ska läggas på anvisad plats, låsas fast och vara märkta med medlemsnummer som hittas i BAS.

NBK:s bryggor har ett utsatt läge vid hård vind varför det är extra viktigt att förtöja för de hårdaste vindarna.

Båten ska vara förtöjd i bryggan med minst två linor i fören och två linor i aktern med tillräcklig dimension för båten. Linorna som går till bryggan skall ha ”ryckdämpare” och vara säkrade med schackel och båten skall ha minst två fendrar på var sida. . Förtöjningar, såväl tampar som kätting och lås, samt även skrovdukar skall vara borttagna senast 1 november.

Med medlemskapet följer att man är skyldig att årligen göra en dags arbetsplikt när så påkallas. Arbetsplikten är vanligen ca 5-6 timmar och information kommer per e-post, via klubbens Facebook-grupp samt hemsidan.

Kö för sommarplats
Medlem som önskar bryggplats eller bojplats ska anmäla det i BAS, där man skapar ett konto, anger sina kontaktuppgifter, typ och storlek på båt etc. Köavgift enligt beslut, se Avgifter. Turordningen kan påverkas av båtstorlek och det rådande utbudet på ledig platser.

Medlem som planerar att byta båtstorlek ska anmäla det i BAS, dock senast 31 december för att möjliggöra planering och rätt avisering. Medlem som redan har bryggplats men som önskar byta båtstorlek har företräde till möjlig plats före övriga på kölistan. Vid önskan om större bryggplats kan sådan påräknas först när tillräckligt utrymme finns tillgängligt och styrelsen meddelat ok.

Kö för vinterplats
Medlem som önskar vinterplats ska anmäla det i BAS som beskrivet ovan. Turordningen kan påverkas av båtstorlek.

De medlemmar som närmast föregående år haft vinteruppläggningsplats får möjlighet till vinterplats även för kommande vinter genom att betala utsänd vinterplatsavi. Återbetalning görs inte även om platsen inte utnyttjas.

Uppsägning av sommarplats
Uppsägning av sommarplats ska göras skriftligt, via ett email till styrelsen(at)noretviken.se, senast 1 april för att inte avisering av hyra för sommarplats ska göras. Har inte skriftlig uppsägning inkommit per 1 april har medlemmen betalningsansvar för platsen kommande säsong.

Båtägare äger rätt att vid enstaka tillfällen övernatta i båt inom klubbens område. Båtägare får inte använda båten som bostad och äger inte heller rätt att hyra ut båt som bostad inom klubbens område. Klubben har tolkningsföreträde i bedömningsfall.

Båtägare som betalat aviserad vinterplatsavgift är därmed anmäld till klubbens upptagningsdagar vilka, likt även sjösättningsdagar, informeras om genom e-postmeddelanden, hemsidan samt klubbens Facebook-grupp. Båten skall vara brand- och ansvarsförsäkrad. Båten skall vara avmastad före upptagningsdagen.

Rampen samt sjösättningsbryggan skall vara fri från förtöjda båtar. Bilar får ej ställas så det hindrar användandet av rampen. För båtklubbens medlemmar är användningen av rampen avgiftsfri.

All elektrisk utrustning och tillbehör ska vara konstruerad för marint bruk och skall vara installerad och jordad på rätt sätt.

Tillfällig inkoppling för t ex enstaka laddning av batteri eller handverktyg får göras utan extra kostnad.

Varmluftselement eller andra högförbrukare av el är inte tillåtna. Om tillfälligt behov uppstår av detta måste hamnkapten kontaktas. Hamnkapten undersöker om det är möjligt och ger då tillstånd. En avgift som täcker klubbens extra elkostnad tas ut per tillfälle.

Laddning av batterier till elmotorer avsedda för framdrivning av båtar samt bilar är ej tillåtet.

Klubben arrenderar marken av Tyresö kommun och det finns ingen egen grävd brunn eller tillgång till färskvatten.

Det finns fyra dragkärror samt några skottkärror i boden närmast klubbstugan. Kärrorna kan användas för att dra packning till och från bryggorna. Boden är låst med ett Iloq-lås som alla medlemmar har nyckel till. Kärrorna ska omgående återställas i boden efter användande så att andra kan nyttja dem. De får alltså inte lämnas kvar på bryggorna.

Klubben har inga gästplatser att tillgå.

Mastkranen och bryggnocken i anslutning till kranen ska vara fri från förtöjda båtar. För båtklubbens medlemmar är användningen av kranen avgiftsfri.

Endast master märkta med medlemsnummer får vintertid förvaras i mastskjulet. Masterna ska vara borttagna ur mastskjulet senast 31 maj. Vantspridare och fioler skall ovillkorligen avlägsnas från masten. Vant och stag ska surras mot masten.

Elkabel får endast vara kopplad till elskåp då någon arbetar i båten. Behövs el utan att någon är i båten skall du meddela hamnkapten. Om någon brist i klubbens elanläggning upptäckts ska det omedelbart anmälas till hamnkapten.

Varmluftselement eller andra högförbrukare av el är inte tillåtna. Om tillfälligt behov uppstår av detta måste hamnkapten kontaktas. Hamnkapten undersöker om det är möjligt och ger då tillstånd och en avgift som täcker klubbens extra elkostnad tas ut per tillfälle.

Vid användande av värmealstrande verktyg som vinkelkap, värmepistol eller svets ska alltid arbete ske under största försiktighet och hamnkapten ska alltid informeras. Brandvakt ska finnas på plats efter avslutat arbete under lämplig tid. För ändamålet godkänd brandsläckare ska vara på plats. Kontakta Tyresö brandstation 08-7212200 för mer information vid behov.

Efter 1 juni skall klubbens område vara tömt på upplagda båtar. Undantag, t ex pågående reparation, ska godkännas av hamnkapten.

Din uppställningsplats ska städas och allt materiel du använt ska tas bort snarast efter sjösättning. Trailers och vaggor ska snarast tas bort från klubbens område medan vintertäckningsmateriel skall märkas och kan ställas på anvisad plats. Kvarvarande märkt uppläggningsmateriel som ej står på anvisad plats tas bort mot avgift. Omärkt uppläggningsmateriel bortforslas av klubben.

Vagnar och trailers måste vara märkta med medlemsdekal. Från och med 1 juni skall alla privata vagnar/trailers vara borta från klubbens område.

Vagnar där ägaren inte går att spåra och olovligen står på klubbens område kommer polisanmälas. Efter gällande tider tillfaller vagnen sedan båtklubben som då säljer den eller forslar den till återvinningsstation

Allt materiel (båt, jolle, pallningsvirke, mast, trailers mm) som förvaras på klubbens område ska vara märkt med medlemsdekal för att ge alla medlemmar en möjlighet att komma i kontakt med ägaren vid behov.

Nycklar kvitteras hos registeransvarig, se Styrelsen och arbetsgrupper, eller anslagstavla.

Depositionsavgift debiteras. Nycklar skall återlämnas om du lämnar klubben. Depositionen minus administrationsavgift återbetalas då.

Nycklarna är personliga och får ej lånas ut. Nycklarna passar till gemensam utrustning, som t ex kärror, bojbåtar och övre boden samt bommar. En eller högst två nycklar kan kvitteras ut per medlem.

Bommarna ska alltid låsas efter varje in- och utfart. Lås den även om du bara är en kort stund på uppläggningsplatsen. Övre bommen låses mellan 15 september till 1 juni. Nedre bommen låses mellan 1 juni till 15 september.
Parkeringsförbud råder nedanför nedre bommen. För tillfällig uppställning av båt på klubbens område ska tillstånd inhämtas från hamnkapten. Under vinterperioden 15 oktober till 30 april är det tillåtet att tillfälligt stå på klubbens område om bilföraren är kvar på området. Annars ska bilen ställas på parkeringen utanför övre bommen.
Uppgörande av eld inom klubbens område och på bryggor är förbjudet. Svetsarbeten får endast utföras av fackman och först efter godkännande av hamnkapten eller planansvarig.

Sopor
Båtgrovsopor ska du själv frakta till miljöstation. Båtsopor tas alltid med hem och får inte lämnas i klubbens soptunna. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, lösningsmedel, oljefilter och uttjänta batterier ska du själv lämna till miljöstation.

Bränsle och oljor mm
För att skona vår miljö förutsätts att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel och oljor som finns att tillgå.
Åtgärder vid utsläpp

Olje-/bränslespill ska saneras, saneringsmaterial finns i boden. Vid större utsläpp ska Räddningstjänst och Kustbevakningen, samt styrelsen, kontaktas av den som orsakat utsläppet. Utsläppet ska också anmälas till Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund.

Bottenmålning
Helst ska botten inte målas alls, utan istället tvättas av under sommaren. Om båtägaren bottenmålar ska endast av kemikalieinspektionen godkända HÅRDA bottenfärger användas. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som bäst skonar miljön. Båtar med mjuka/blödande bottenfärger får ej tas upp på TSBKs område.

Renskrapning
Alla skraprester ska tas omhand, det finns en skrapa ansluten till dammsugare för utlåning.

Toalettavfall
Tömning av toalettavfall får inte göras inom klubbens område. För tömning av båttoalett kan t.ex. kommunens fasta tömningsstation vid Trinntorps brygga användas.

Konservering av motorer
Vid upptagning: Den glykol som körs igenom motorn ska samlas upp och återanvändas alternativt lämnas på miljöstation av båtägaren.

Innan sjösättning: Den glykol som körs ur motorn vid start ska samlas upp och lämnas på miljöstation av båtägaren.

Endast propylenglykol får användas.

Avgift debiteras, enligt gällande beslut, för överträdelser av gällande regler, se Avgifter. För felaktig parkering och utebliven arbetsplikt debiteras avgift omgående. Om överträdelsen avser en brist som inte är åtgärdad inom 7 dagar från tillsägelse kommer klubbens extra avgift debiteras medlem. Är medlem bortrest eller av olika skäl har svårt att själv rätta bristen inom 7 dagar ska medlem be någon annan att åtgärda bristen. Om ingen möjlighet finns ska medlem be om anstånd hos hamnkapten. Anstånd ges endast i särskilda fall. Om brist inte är åtgärdad efter 14 dagar kan hamnkapten rätta bristen och debiterar då ytterligare extra avgift samt materialkostnader.

Vid upprepade brister kan uteslutning ur klubben ske.

AVGIFTER

Trailer: uppdateras

Vinterplats: uppdateras

Sommarplats: uppdateras

Passiv medlemsavgift: uppdateras

Nyckeldeposition: 750

Köavgift: uppdateras

Inträdesavgift: 5000:-

Vinterel: Under utredning

Sommarel: Under utredning

NYCKELAVGIFTER

Nycklar kvitteras hos registeransvarig, se Styrelsen.

Depositionsavgift debiteras (se avgifter). Nycklar skall återlämnas om du lämnar klubben och då betalas  Depositionsavgiften tillbaka.

Nycklarna är personliga och får ej lånas ut. Nycklarna passar till gemensam utrustning, som t ex kärror, skjul och övre boden samt bommar. En eller högst två nycklar kan kvitteras ut per medlem.