59°12´26.417N 18°21´30.186Ö

Båtklubben

HISTORIA

Noretvikens Båtklubb, grundad i slutet på 70-talet, är en ideell förening som drivs helt av sina 170 medlemmar. Genom gemensam arbetsinsats vid sjösättning och upptagning har vi skapat en väl fungerande båtklubb till rimlig kostnad. Belägen på Brevikshalvön öster om Luraström, erbjuder vi cirka 130 sommarplatser vid brygga och 65 vinterplatser utomhus vid Ällmorafjärden och Kalvfjärden.

STYRELSE

Båtklubbens styrelse leder och förvaltar klubben, främjar båtlivet och ansvarar för verksamheten med medlemmarnas bästa i fokus.

Jan Flinkman
Ordförande
TEL: +46 705 66 59 11

Fredrik Envall
Vice ordförande
TEL: +46 705 37 37 00

Mattias Magnusson
Sekreterare
TEL: +46 701 61 57 67

Carl Cederquist
Hamnkapten
TEL: +46 709 39 72 48

Camilla Ivarsson
Kassör
TEL:+46 736 10 90 73

Johnny Ribohn
Systemansvarig
TEL: +46 730 98 40 80

Miljö– och Handlingsplan

DENNA INFORMATION HÅLLER PÅ OCH UPPDATERAS

BAKGRUND
Den verksamhet som bedrivs inom NBK ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Vårt miljöarbete samt en kontinuerlig dialog med Södertörns miljö– och hälsoskyddsförbund (Smohf) ska verka för att detta mål uppnås och efterlevs.

Om Svenska Båtunionen – Organisation och struktur

Svenska Båtunionen är en rikstäckande ideell medlemsorganisation som har en tydlig demokratisk struktur. Vi arbetar för att underlätta och utveckla båtlivet både lokalt, regionalt och nationellt.

Våra medlemmar är 24 regionala båtförbund och de två riksomfattande båtklubbarna Kungliga motorbåtklubben (KMK) och Navigationssällskapet (Navis). Båtförbunden har sedan i sin tur 916 (år 2021) lokala båtklubbar som medlemmar. En båtklubb som ansluter sig till ett regionalt förbund blir medlem i Svenska Båtunionen. Organisationen utgörs på så vis av tre olika led där båtklubbarna verkar lokalt, båtförbunden verkar regionalt och Svenska Båtunionen verkar nationellt.

Föreningsstruktur i tre led
Båtklubbarna har en föreningsstruktur med stadgar, medlemmar, årsmöte och styrelse. Båtförbunden har samma struktur men i större skala och med båtklubbarna som medlemmar. Svenska Båtunionen har vidare samma struktur, men i ännu större skala och med båtförbunden som medlemmar. Den här typen av organisationsstruktur brukar kallas förbundsstruktur och bygger på demokratiska principer med representativ demokrati där varje nivå utser representanter att på så sätt fatta beslut och påverka.

Medlemmarna bestämmer
Svenska Båtunionens beslutsfattande vilar på demokratisk grund. Det innebär att det är medlemmarna som bestämmer i frågor som rör t.ex. budget, verksamhetsplan och övergripande riktlinjer för verksamheten. Varje år hålls ett årsmöte, som kallas Båtriksdagen.

Det är Svenska Båtunionens högsta beslutande instans och besluten fattas här genom representativ demokrati av båtförbundens delegater. Inom Svenska Båtunionen går det till så att våra båtförbund dels har möjlighet att lägga fram egna motioner med förslag och dels utser ombud som röstar om de motioner och propositioner som tas upp för beslut på Båtriksdagen.

Mellan Båtriksdagarna hålls ett rådgivande möte, Unionsrådet, där styrelsen hämtar in råd, synpunkter och förslag för nästkommande års verksamhet från de regionala båtförbundens ombud.

Verksamheten
Mellan Båtriksdagarna leder styrelsen arbetet med att verkställa de beslut som har fattats av Båtriksdagen. Styrelsen tillsätter kommittéer och arbetsgrupper som bland annat arbetar med områden som sjösäkerhet, båtmiljö och juridik, medan uppgifter som rör den dagliga driften delegeras till Svenska Båtunionens kansli. Kansliets främsta uppgift är att ge service och stöd till det ideella arbete som sker inom Svenska Båtunionen. Arbetet på kansliet leds av en verksamhetschef som tillsätts av styrelsen. Verksamhetschefen fungerar tillsammans med ordföranden som talesperson för Svenska Båtunionen.

Till Svenska Båtunionen

GDPR